Informácia je plne prispôsobiteľná informačná správa pre vašich používateľov.

 1. kliknutím na požadovanú kampaň sa dostaneme k vytvoreniu a úprave notifikácií
 2. klikneme na tlačidlo „Vytvoriť notifikáciu“
 3. v ponuke vyhľadáme „Informácia“ a klikneme na tlačidlo „Vytvoriť“
 4. zobrazí sa nám priamo nastavenie notifikácie. Ak máme všetky informácie vyplnené klikneme na „Aktualizovať“
 5. pre zverejnenie musíme potvrdiť prepnutie notifikácie do aktívneho stavu kliknutím na prepínač pri názve notifikácie „Upraviť status“
Prepínanie notifikácie do aktívneho / neaktívneho stavu

Tipy na notifikáciu

 • Black Friday
 • Presťahovanie prevádzky – zmena otváracích hodín
 • Nová funkcionalita na eshope napr. nová možnosť platby Online
 • Dovolenka v prevádzke poprípade doručovanie zásielok
 • Nová kategória / značka produktov + preklik na kategóriu
 • Limitovaná ponuka na konkrétny tovar + preklik
 • Nový článok vo vašom Blogu
 • Súťaž + preklik na landing page
 • Informácie o registrácií do Veľkoobchodu

Neviete si rady? Kontaktujte ma na email: info@notis.sk alebo sociálnych sieťach.

Podobné články

Menu